Utökad processtyrning genom snabb analys av inneslutningar med optisk emissionsspektrometri

Diarienummer 2015-03463
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 4 002 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektets grundläggande syfte är att öka svensk stålindustris förmåga till flexibel och kostnadseffektiv produktion anpassad till kundernas behov och prestandakrav. För att säkerställa detta krävs möjlighet att styra processen med avseende på innehållet av icke-metalliska inneslutningar. Den enda existerande mätteknik som är tillräckligt snabb för on-line processkontroll är optisk emissionsspektrometri kombinerad med pulsdistributionsanalys (OES-PDA). Projektets mål är att realisera processkontroll baserad på OES-PDA, anpassad för behoven vid deltagande företag.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är utarbetad metodik för processkontroll med avseende på icke-metalliska inneslutningar, utprovade i ett antal konkreta tillämpningar. Detta innebär leveranser av kalibrerade OES-PDA metoder för ett urval av stålsorter samt ett antal utarbetade processkontrollåtgärder för tillsättning av exempelvis Al och Ca. Den förväntade effekten på sikt är en mer konkurrenskraftig svensk stålindustri genom ökad flexibilitet och förmåga till snabbare materialutveckling för att möta kundkrav.

Planerat upplägg och genomförande

För att använda OES-PDA för processkontroll krävs att man, för varje aktuell stålsort, fastställer vilken typ av inneslutningar och storleksklasser som man kan få tillförlitliga mätdata från. Därför är första steget i projektet att ta fram särskilda OES-PDA metoder för varje stålsort som ingår i projektet. Med detta avses såväl mätparametrar som utvärdering av data. Nästa steg är att utarbeta lämpliga strategier för processkontroll baserade på dessa data. Arbetet genomförs i direkt samverkan med deltagande företag, inkluderande ett begränsat antal fullskaleförsök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.