Utformning av handledning för koordinatorer till ansökningar i Horizon 2020

Diarienummer 2013-03962
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att sammanställa en Best Practise för koordinering av ansökningar till Horizon 2020. Den finns nu i en skrift som ger förslag till hur ansökningsprocessen från idé till färdig ansökan skall genomföras för bästa resultat. Särskilt har vi lagt tyngdpunkt på de nya kraven på innovation och Impact.

Resultat och förväntade effekter

Best Practise har skickats ut inom EU-supportkontorets nätverk. Vi har genomfört workshops vid två universitet/högskolor för att ytterligare sprida vetskap om den. Den har också uppdaterats med utgångspunkt från dessa två workshops vilket också kommer att ske i takt med att nya erfarenheter från Horizon 2020 kommer fram. Vår förhoppning är att den skall ha en positiv påverkan på koordineringsarbetet och leda till bättre utfall för ansökningarna.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av tre organisationer och där ansvariga för skrivarbetet alla har lång erfarenhet av EU-ansökningar, både som koordinatorer och kring ekonomi och administration. Parallellt med våra egna erfarenheter har erfarenheter från andra handledningar inhämtats, intervjuer har skett med andra koordinatorer och synpunkter har inhämtats från FTP. Vidare har deltagande i olika informationsmöten om Horizon 2020 och läsande av dokument om Horizon 2020 gett en bild av vad som förväntas av ansökningar till programmet som varit mycket värdefullt.

Externa länkar

www.fbsresearchsupport.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.