Uppsala Health Summit - Utveckla en internationell arena för framtidens vård. Dilemman och möjligheter.

Diarienummer 2013-05532
Koordinator Uppsala universitet - Avdelningen för kommunikation och externa Relationer
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

UHS ska vara en internationell arena för särskilt inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom en att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Dialogen ska vara lösningsorienterad, och adressera viktiga relaterade svåra frågor och dilemman. Syftet med projektet är uppfyllt. Projektets parter har även beslutat att fortsätta utvecklingen av UHS.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen av projektet har visat att vi trovärdigt kan samla ledande aktörer för hälso- och vårdsektorn från hela världen till engagerad, framsynt och konkret dialog. UHS har attraherat delegater från olika samhällssektorer från som mest 33 olika länder, inklusive WHO och FAO. Kontakterna med WHO har fortsatt, och möjligheter till samarbetet inom forskning och utbildning utreds nu. Parterna bakom UHS beslutade 2015 att fortsätta projektet minst tre år till. Beslutet är grundat på delegaternas utlåtande och på parternas egna uppfattningar.

Upplägg och genomförande

UHS:s tema beslutas av styrgruppen efter analys av aktuella policyperspektiv, t ex antagna internationella planer. Målet är att UHS ska leda förslag på nästa steg för att genomföra dessa planer, eller förbättra dem. För att definiera delfrågor och dilemman hålls samtal med experter fr UHS partners. För varje delfråga tillsätts en expert med uppgift att förbereda en workshop med ett tydligt mål, och bidra till plenumprogrammet. Internationella aktörer kartläggs för inbjudningar. State-of-art beskrivs i Pre-conference report. Slutsatser från dialog dokumenteras i slutrapport.

Externa länkar

An international arena for dialogue on use of research and innovations for better health and healthcare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.