Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppkopplad byggplats

Diarienummer
Koordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att konkretisera huvudprojektet till innehåll, deltagare(industrikonsortiet) och organisation. Målen i förstudien var: 1) Genomför behovs-, omvärlds- och marknadsanalyser för näringslivet, samverkansprogrammet och utpekade testbäddar. 2) Genomför en kravspecifikation. 3) Presentera organiseringen av huvudprojektet för Uppkopplad byggplats och 4) Arbeta fram genomförandeplanen för huvudprojektet. Samtliga mål är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultaten är: 1) Ett industrikonsortium uppbackat av 32 Letters of Intents (60% bygg, 40% IKT) samt 14 företag som vill följa och delta i senare skede. Industrikonsortiet definierade fyra testbäddsprojekt uppkopplade byggplatser. 2) Ett etablerat internationellt samarbete med Aalto University och projektet The Intelligent Construction Site. 3) En genomförandeorganisation med fördelningen 6 kvinnor och 5 män. De förväntade effekterna handlar om ökad produktivitet, minskning av byggkostnader och klimateffekter samt en förändrad affärslogik.

Upplägg och genomförande

Förstudien har konkretiserats med bas i två större workshops. Intresset för projektet och viljan att medverka var mycket stort och klart över förväntan. Sammantaget deltog 103 personer från 42 olika organisationer och företag i de två workshoparna, med en fördelning 49 % bygg, 41 % IKT och 10 % akademi. Den beräknade egeninsatsen för förarbete, deltagande på workshops för att definiera innehåll, analyser och internt förankringsarbete överstiger 1000 tkr. Detta återfinns inte i den officiella ekonomiska avrapporteringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02456

Statistik för sidan