Unit Parking

Diarienummer 2016-02883
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 299 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera de tänkta affärsmodellerna och de tekniska förutsättningarna samt upprätta en IPR strategi. Under projektets gång har en patentansökan upprättats och skickats in. Kunder har uppvaktats och det finns en pågående dialog. De tilltänkta affärsmodellerna har veriferats. En simuleringsmodell är framtagen liksom en film som visar konceptet. Syftet och målen med projektet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet var att en affärsmodell skulle finnas framme, en förståelse för beslutsprocessen hos de olika inblandade aktörer för att genomföra ett kundprojekt skulle finnas, en simuleringsmodell skulle vara framtagen och patentansökan vara inlämnad. Dessutom har en film producerats som visar hur Unit Parkings parkeringshus fungerar liksom att man har en löpande dialog med en potentiell kund. Alla mål har uppfyllts och bolaget står redo att börja en kommersialiseringsfas.

Upplägg och genomförande

Extern kompetens har att anlitats för att upprätta en IPR strategi, skriva patentansökan, ta fram simuleringsmodellerna och att producera filmen. Verifieringen av affärsmodeller och beslutsprocesser genomfördes av entreprenörerna kvalitativa intervjuer och möten med tilltänkta kunder och beslutsfattare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.