UNGAS RÖSTER

Diarienummer
Koordinator Sollentuna kommun - Socialkontoret
Bidrag från Vinnova 55 535 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet har vi nu fått en bild av vad barn och ungdomar med koppling till kommunen vill ha för information om och från socialtjänsten i Sollentuna samt på vilket sätt och funnit både likheter och skillnader mellan olika grupper av unga. Projektet har bidragit till kunskap om vad som krävs för att kunna utveckla en mer modern socialtjänst med interaktiv rådgivning och information som har förutsättningar att nå fler utsatta barn och unga. Planeringen är att använda kunskapen från projektet för att ansöka om medel till utvecklingsprojekt genom Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit ett viktigt i steg i utvecklingen av ungas delaktighet i frågor som rör den lokala socialtjänsten genom att olika grupper av ungdomar engagerats i projektet. De ungdomar som varit anställda under tiden för projektet har fortlöpande säkerställt ett ungdomsperspektiv i val av metoder och tillvägagångssätt, utgjort en länk till andra ungdomar och ställt frågor som hjälpt till att synliggöra vilken typ av information som kan vara viktig för barn och unga att få.

Upplägg och genomförande

Enkäter, fokusgrupper och studiebesök har varit bra tillvägagångssätt för att ta reda på vad barn och ungdomar vill ha för information om och från socialtjänsten samt på vilket sätt. Vi har inte fått så många svar från barn och unga som har kontakt med socialtjänsten vilket troligtvis beror dels på att projektet pågått förhållandevis kort tid och på hög arbetsbelastning för socialsekreterarna som hjälpt till att dela ut enkäter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05405

Statistik för sidan