Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål

Diarienummer 2014-01874
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Förstudiens syfte & mål har uppfylls: Genomförd metallografi och termodynamiska & kinetiska beräkningar gör att kritiska gränser för värmebehandlingar för optimala egenskaper kan sättas. Med hjälp av resultaten har utskiljningssekvenser och kopplingen mellan snabba fasomvandlingar under svalningen kunnat studeras och bättre förstås, samt även predikteras. Metoder och verktyg för kvantifiering av nitrider har studerats och utvecklats i projektet, vilket har gett en utökad förståelse för möjligheter och begränsningar med kväve som legeringselement.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har framgångsrikt belyst problematiken kring precision och noggrannhet vid kvantifiering av nitrider samt bidragit med nya väldefinierade experiment & metallografi och avancerade beräkningar. Genom att anordna en workshop har det också getts möjligheter till öppna och initierade diskussioner i hela värdekedjan från materialproducenter till slutanvändare och klassningssällskap. De deltagande företagen har också fått möjlighet att verifiera och utvärdera gränserna i laboratoriemiljö och att sätta dessa i kontext till befintligt produktion.

Upplägg och genomförande

Förstudien har drivits av en projektkommitté med representanter från de deltagande företagen och regelbunden rapportering till en styrgrupp från Jernkontoret. Totalt hölls nio möten, startmöte 2014-08-07 och slutmöte 2015-08-12, och Jan Y. Jonsson från Outokumpu Stainless var ordförande. Genomförandet har varit framgångsrikt och effektivt genom att ha kunnat dra nytta av befintliga kunskaper om karbider i kolstål och resultat, metoder & modeller om nitrider från det tidigare projektet PREDUP inom Stålforskningsprogrammet 2007-2012.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.