Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Undoing gender in the innovation system of the Swedish mining industry - a pilot study

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd. för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att beskriva den svenska och globala gruvindustrins innovationssystem; dess könsmässigt präglade mönster, strukturer och diskurser. Vi visar att, trots att den globala gruvindustrin präglas av traditionella och mansdominerade mönster, genomgår den svenska gruvindustrin en positiv förändring, t ex genom att genus och jämställdhet är på agendan och del av den dagliga diskursen. Målet är att projektets resultat används vid åtgärder som ytterligare stärker innovationssystemets utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den positiva utveckling som den svenska gruvindustrins innovationssystem genomgår är sannolikt resultatet av genusmedvetna HR- och innovationsstrategier, framtagna både av industrin och akademi, men också av myndigheter, forskningsfinansiärer och forskningsprogram. Denna utveckling, om förstärkt av ytterligare åtgärder, har potential att skapa förutsättningar för ett positivt innovationsklimat för både kvinnor och män. På global nivå kan resultaten användas till att utveckla genusmedvetna kompetensförsörjningsstrategier.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört åtta djupintervjuer med centrala aktörer (fyra kvinnor och fyra män) i den svenska gruvindustrins innovationssystem, som sedan analyserats både ur ett genus och ett innovationsperspektiv. Genom att använda sökmotorn WebCorp Live har vi laddat ned och analyserat ett stort antal internationella texter från webben. Våra söktermer/fraser har varit ´women´, ´gender´ samt ´diversity´, var och en i kombination med ´in mining´. Analys av texter har påverkat utformning och analys av intervjuerna och vice versa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01293

Statistik för sidan