Ultraljudsmätare för strömmande media

Diarienummer 2012-02751
Koordinator AccessGate Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skall resultera i en batteridriven MID-godkänd vattenmätare som nyttjar ultraljudsmätning för att mäta flöde i vattenrör. Prototyper av vattenmätaren har provats mot de flödeskrav som anges inom MID, d.v.s. EN 14154-1 samt OIML R49, 2006. Provningen visar att de provade mätarna uppfyller noggrannheten inom de olika flödesintervall som anges av standarderna, detta både för kall- och varmvatten.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet visar att mätarens konstruktion samt mätmetod fungerar väl och att dess noggrannhet faller inom de krav som definieras av MID.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts genom framtagande av prototyper som sedan har provats avseende flödesnoggrannhet. Ur en serie om 20 st. prototyper har 3 st. slumpmässigt valts ut för provning. Det begränsade antalet provade mätare gör att provresultatet är behäftat med en viss osäkerhet. Provningen bör därför utökas till att omfatta ett större antal provobjekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.