Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ultrakänslig metodik för cancerdiagnos, transplantationsmonitorering och kriminalteknologi

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att bilda ett starkt konsortium för att kunna möta utmaningen med att utveckla ultrakänslig detektionsteknik för kroppsvätskeprover i applikationsområdena cancer, transplantation, immunologi och kriminalteknik. En omvärldsanlys har stärkt projektidéns relevans och behovet av utmaningens genomförande. En bred gruppering har förstärkts med nya parter till ett sektoröverskridande konsortium. Slutanvändarnas behov och utmaningar har analyserats och en detaljerad projektplan har tagit fram med arbetspaket för att jobba fram projektets lösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett sektoröverskridande konsortium med myndigheter, akademi, sjukvård institut och företag har bildats, projektidén har vidareutvecklats till flera applikationsområden och en samverkansansökan har sammanställts. Omvärldsbevakning och marknadsbehovsanalys har genomförts. En projektorganisation och projektplan för effektivt genomförande har tagits fram. Projektet kommer leda till effektiviserad, bättre och billigare sjukvård (diagnostik, behandling och monitorering), ökad kunskap för industrin till läkemedelsutveckling och högre brottsuppklaring.

Upplägg och genomförande

Projektet har nått målen under initieringsfasen och vi kommer ansöka om samverkansprojekt. Upplägget med indelning av projektet i arbetspaket efter applikationsområde har varit framgångsrikt och effektivt. De mindre mötena och workshoppen var mycket uppskattade och givande, med bra genomlysning av vad som finns tillgängligt idag, vilka behov som finns samt diskussioner om vad som är möjligt att göra givet tillgänglig teknik och parternas kombinerade kompetenser och behov. Detta har legat till grund för projektets utformning. Ledning och samarbete har fungerat mycket väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01297

Statistik för sidan