Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ultimate experience - enabling accessibility to nature and culture in Sweden

Diarienummer
Koordinator SVENSKA RESE- OCH TURISTINDUSTRINS SERVICEAKTIEBOLAG - RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ultimate Experience har en gemensam agenda för att tillgängliggöra Sveriges unika natur- och kulturupplevelser från idé till minne. Ett konsortsium är utvecklat och har kommit fram till att erbjudanden utifrån hela kundresan kräver samverkan, utveckling av nya affärsmodeller och affärsstrategiska förhållningssätt till immateriella tillgångar hos företag, offentliga verksamheter och organisationer. Konsortiet består av nyckelaktörer inom turism, digitalisering kultur och natur från näringsliv, offentlighet samt akademi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med digitaliseringens möjligheter och gränsöverskridande lösningar gör vi Sverige till föregångsland för hållbara och tillgängliga helhetsupplevelser för turisten. Projektet har identifierat att ett ekosystem behöver utvecklas för digitala tjänster som ökar tillgängligheten till attraktiva, hållbara helhetsupplevelser av natur och kultur genom att ta tillvara datakällor inom kultur, natur, trafik- och infrastruktur samt geodata. En organisationsmodell och en process har tagits fram som plattform för gränsöverskridande samverkan och ett växande ekosystem av aktörer.

Upplägg och genomförande

Med utgångspunkt i hela kundresan har en kartläggning skett avseende relevanta pågående processer och projekt hos medverkande intressenter för att skapa samsyn. En omvärldsanalys av behov och förutsättningar på en global marknad har tagits fram där projektpartners bidragit utifrån sina roller och sin specifika kunskap. Tre workshops har genomförts där omvärldsanalys och kartläggning legat till grund för att fastställa identifierade och prioriterade områden och definiera fortsatt arbete i fas 2. En sluten grupp för Ultimate Experiences aktörer används aktivt på Google+

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00915

Statistik för sidan