TRACE EMS: TRAnsitioning to a Circular Economy via Environmental Management Systems

Diarienummer 2017-03123
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 956 300 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet undersöker empiriskt till vilken grad ISO 14001-certifierade tillverkningsföretag som funderar på eller genomför en övergång mot en cirkulär ekonomi (CE) kan dra fördel av (och begränsas av) sitt miljöledningssystem (EMS). Både ISO 14001 och CE bygger på liknande grundprinciper (e.g. hållbar resurshantering, livscykeltänkande) så den förra borde kunna underlätta den senare. Resultaten (i rapportform) kommer fungera som guide for företag, konsulter, forskare och offentliga beslutsfattare vid en CE-omställning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bygger kunskap inom det mestadels outforskade och unga ämnet miljöledningssystems (EMS) påverkan på satsningar inom cirkulär ekonomi (CE). CE kan ge svenska företag en avsevärd möjlighet att öka resursproduktivitet och konkurrensfördelar, minskat avfall och möjliggöra innovation. ISO 14001-EMSer är väletablerade i svenskt näringsliv, så om en positiv korrelation mellan standarden och CE identifieras så kan resultaten möjliggöra en accelererad omställningsprocess bland svenska organisationer. Annars blir omställningens utmaningar bättre definierade.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fyra arbetspaket (AP). AP1 består av projektledning. AP2 resulterar i en lista på sätt som partnerföretagens miljöledningssystem idag utgör drivkraft, möjliggörare och barriär för cirkulär ekonomi-satsningar. Resultaten valideras genom triangulering mellan intervjuresultat och erfarenhetsbaserad utvärdering av en ISO 14001-expert. AP3 utvärderar den nya BS 8001 cirkulär ekonomi-standarden gentemot begränsningarna identifierade i AP2 m.h.a. en certifierad konsult och huvudförfattare till BS 8001. AP4 fokuserar på kommunikation och spridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.