Top Up RISE ToD Komposit

Diarienummer 2015-03956
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 599 991 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Arbetet resulterade i ett nytt pågående projekt där Compraser Labs, svenska SMF:er och engelsk flygindustri samverkar via två workshops, en på NCC i Bristol samt en planerad på AMRC i Sheffield. Affärsplanen med fokus på att stärka erbjudandet inom låg- och medelvolymstillverkning resulterade i ett större projekt (SVIFFT) som finansieras av Tillväxtverket och regionerna i östra och västra Sverige. Strategier för högvolymtillverkning vidareutvecklas utanför projektets ram på Swerea SICOMPs övriga kontor.

Resultat och förväntade effekter

Top-Up projektet och det pågående samverkansprojektet med NCC och AMRC stärker positionen för Compraser Labs, företrädelsevis inom segmentet låg- och medelvolymtillverkning. Ett resultat är ett nystartat bilateralt forskningsprojekt om totalt 2 MSEK tillsammans med GKN UK och Compraser labs. Vår medverkan i det MoU som skrevs mellan Regionerna och Clean Sky i februari 2016 påverkar framtida finansiering av test- och demoanläggningen. Ett exempel är finansieringen av SVIFFT projektet med 12 MSEK för infrastruktur i Compraser labs och ett nytt Svenskt flyg- och rymdkluster

Upplägg och genomförande

Diskussioner med industri och finansiärer i England, medverkan i JEC 2016, samt deltagande i RISE utbildningar medverkade till att Comprasers affärsplan fördjupades med fokus på att utveckla erbjudandet inom låg- och medelvolymtillverkning både nationellt och internationellt. En strategisk samverkan med Clean Sky, regioner och industri resulterade i SVIFFT projektet som bidrar till ny finansiering av avancerade test- och demoresurser och en starkare position för Compraser Labs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.