Top Up RISE ToD Komposit

Diarienummer 2015-03956
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 599 991 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Arbetet resulterade i ett nytt pågående projekt där Compraser Labs, svenska SMF:er och engelsk flygindustri samverkar via två workshops, en på NCC i Bristol samt en planerad på AMRC i Sheffield. Affärsplanen med fokus på att stärka erbjudandet inom låg- och medelvolymstillverkning resulterade i ett större projekt (SVIFFT) som finansieras av Tillväxtverket och regionerna i östra och västra Sverige. Strategier för högvolymtillverkning vidareutvecklas utanför projektets ram på Swerea SICOMPs övriga kontor.

Resultat och förväntade effekter

Top-Up projektet och det pågående samverkansprojektet med NCC och AMRC stärker positionen för Compraser Labs, företrädelsevis inom segmentet låg- och medelvolymtillverkning. Ett resultat är ett nystartat bilateralt forskningsprojekt om totalt 2 MSEK tillsammans med GKN UK och Compraser labs. Vår medverkan i det MoU som skrevs mellan Regionerna och Clean Sky i februari 2016 påverkar framtida finansiering av test- och demoanläggningen. Ett exempel är finansieringen av SVIFFT projektet med 12 MSEK för infrastruktur i Compraser labs och ett nytt Svenskt flyg- och rymdkluster

Upplägg och genomförande

Diskussioner med industri och finansiärer i England, medverkan i JEC 2016, samt deltagande i RISE utbildningar medverkade till att Comprasers affärsplan fördjupades med fokus på att utveckla erbjudandet inom låg- och medelvolymtillverkning både nationellt och internationellt. En strategisk samverkan med Clean Sky, regioner och industri resulterade i SVIFFT projektet som bidrar till ny finansiering av avancerade test- och demoresurser och en starkare position för Compraser Labs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.