Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik - Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Vad gäller det rent driftsmässiga införandet har det målet uppfyllts. När det gäller införande i daglig förvaltning och drift kvarstår arbete att utföra. Dels kvarstår verifieringar under ordinarie trafikdrift men framförallt kvarstår att utarbeta de ekonomiskt- som avtalsmässigt ramverk som krävs för att kunna visa att detta är ett effektivt och ekonomiskt verkningsfullt system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lyckats införskaffa, installera och driftsätta det aktuella systemet för tillståndsövervakning. Vad gäller verifiering har resultat delvis kunnat erhållas. Vid diskreta händelser har systemet varit till stor nytta för att övervaka spåret. För att kunna bedriva långvarig och kontinuerlig tillståndsbedömning där data ligger till grund för tillstånds- eller prediktivt underhåll återstår arbete att utföra.

Upplägg och genomförande

Upphandling, installation och driftsättning har i stort fortlöpt enligt plan. Verifiering, analys samt utvärdering och vidare implementering i daglig förvaltning och drift har däremot varit betydligt svårare att uppnå. Detta dels beroende på omorganisationer samt personalförändringar men även på grund av komplexiteten när det gäller ekonomi och avtalsfrågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03277

Statistik för sidan