Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Diarienummer 2016-03277
Koordinator Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik - Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 465 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

SL:s tunnelbanetrafik är en mycket omfattande och viktig del av Stockholms trafiksystem. På tunnelbanans drygt 10 mil långa spårsystem sker över 1,2 miljoner påstigningar varje vardag och det är ingen översdrift att säga att tunnelbanan är Stockholms blodomlopp. Det är givetvis av högsta vikt att konditionen i detta kraftigt belastade spårsystem bevakas på ett effektivt och heltäckande sätt så att underhållsåtgärder dirigeras ut till rätt ställe och i rätt tid. SL avser därför att utveckla förmågan för tillståndsbaserad övervakning av spåren i Stockholms tunnelbana.

Förväntade effekter och resultat

Föreliggande projektförslag innebär ett inköp av ett övervakningssystem. Systemet ska ge möjlighet att kontinuerligt övervaka viktiga ljudgenererande parametrar och detektera kraftig nötning vid kurvgång med hjälp av utrustning i boggiområdet på ett trafikfordon. Genom avancerad analys av mätningen ges möjlighet till både larm vid överskridanden av specificerade nivåer och långsiktig uppföljning och underhållsplanering. SL bedömer därmed att systemet på sikt kommer att ge möjlighet att effektivisera underhållet och minska bullerstörningen från tunnelbanan.

Planerat upplägg och genomförande

Avsikten med projektet, för vilket det söks medel från Vinnova, är att i samverkan med SL:s trafikoperatör (MTR), underhållsentreprenör Strukton och andra berörda avtalspartners verifiera att ett kravställt mätsystem som monteras på fordon i ordinarie trafik kan effektivisera spårunderhållet samt minska risken för bullerstörningar från tågpassager. Projektet ska se över hur den tekniska informationen som systemet genererar kan användas i såväl den dagliga driften som i uppföljningen av entreprenörsavtal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.