Tillgängliggörande av IoT-testbäddar i Sverige: Förstudie

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 529 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Det övergripande målet har varit att bidra till en fungerande struktur och modell för SIP-IoT att säkerställa tillgång till adekvata testbäddar för Sveriges IoT-intressenter. För detta ändamål har projektet levererat en översikt över Sveriges IoT-testbäddar och deras erbjudanden. Som ett led i arbetet med att ta fram översikten har tester vid tre existerande testbäddar genomförts: en vid Intel IoT Ignition Lab, en vid Tyréns och en vid MAPCI i samverkan med Sensative AB och My Home Technologies AB. Analys och rekommendationer kommer att rapporteras muntligt (och skriftligt) 4Q15.

Resultat och förväntade effekter

Den övergripande effekten förväntas vara en samordning av IoT-testbäddar i Sverige för att skapa synergier och gemensamma erbjudande och därmed säkerställa att Sveriges IoT-aktörer får tillgång till adekvata testbäddar för sina behov. Detta kräver minskade trösklar för införande av IoT, ökad samverkan mellan IoT-aktörer samt såväl ökad kunskapsspridning om IoT potential som drivkraft i förändringsarbete. Det är dock för tidigt att utläsa de direkta effekterna från projektets insatser därvidlag.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av SICS Swedish ICT i samverkan med Intel Corporation. Projektet har bedrivits i tre delvis överlappande faser: * översiktlig studie av Sveriges IoT-testbäddar och deras erbjudanden. * Test vid tre existerande testbäddar. * Analys och rekommendation med förslag på struktur och modell för SIP-IoT-aktivitet för att brygga och vidareutveckla existerande IoT-testbäddar. * Genomförande av en workshop för att skapa en SWOT-analys relativt IoT och digitalisering av svensk industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05881

Statistik för sidan