Tilläggsansökan till det pågående projektet Genomförande av XQualitys FOU-upphandling (dnr 2013-04759)

Diarienummer 2014-06151
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med den förkommersiella upphandlingen var att tillsammans med leverantörer utveckla koncept och prototyper för en heltäckande lösning för kvalitet- och strålsäkerhetsarbete inom den radiologiska verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta eftersom lösningar på marknaden då upphandlingen initierades inte uppfyllde de behov som fanns. Potentiella (del-)lösningar har under projektet demonstrerats och marknaden har sedan upphandlingen initierades närmat sig lösningar för behoven, varpå målet och syftet med upphandlingen anses vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Två prototyper har utvecklats. Den ena anses mindre innovativ men nära en kommersiell produkt eftersom den (mer eller mindre) är en vidareutveckling av en befintlig produkt. Den andra prototypen demonstrerar en mycket innovativ lösning, men har ännu inte presenterats som en färdigförpackad lösning vilket bl.a. beror på förändrade yttre omständigheter utom leverantörernas kontroll. Ingen av prototyperna kan därmed anses ha nått den ursprungliga utmaningen till marknaden helt ännu. Däremot har viktiga kunskaper förvärvats, och nyttan med projektet anses vara mycket stor.

Upplägg och genomförande

Den förkommersiella upphandlingen har skapat förutsättningar att arbeta med innovativa lösningar för att bättre möta vårdens behov. Genomförandet med avseende på samarbete med leverantörerna och utvecklandet av innovativa lösningar har i stort sätt fungerat bra. Däremot har projektet flera gånger upplevts som tungrott och dragit ut på tiden bl.a. på grund av att de interna stödprocesserna (framförallt med avseende på IT, ekonomi och juridik) inom Karolinska Universitetssjukhuset inte är anpassade för att stötta innovationstunga projekt som XQuality särskilt väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.