Thermoplastic cellulose biocomposites by melt processing

Diarienummer 2015-01342
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga mål var att jämföra biokompositer från nanofibrer med kompositer från vedfibrer, samt att utveckla en metod för sönderdelning av vedfibrer till nanofibrer i en industriell process. Materialformen är termoplastiska granulat som kan användas i storskaliga tillämpningar, t ex förpackningsmaterial och möbler.

Resultat och förväntade effekter

Vedfibrer förbehandlades och kompounderades därefter tillsammans med en kompatibel biopolymer. Det ledde till sönderdelning av vedfibrer till nanofibrer. Biokompositer från ´stora´ vedfibrer jämfördes med kompositer från nanofibrer. Processen baserades på blandning av komponenterna med vatten som process-hjälpmedel. Resultaten visade att nanofibrer ger mycket bättre egenskaper än vedfibrer. Konceptet att sönderdela vedfibrer till nanofibrer i extrudern var framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Projektet baseras på en kreativ ide som tillämpas med existerande industriell teknologi, och tekniken kan efter uppskalning snabbt omsättas till industriella biokompositer. Hela värdekedjan, från skogsindustrin via kemiindustrin och användare som t ex IKEA kan dra nytta av tekniken. Skogsindustrin kan utveckla en ny generation av modifierade vedfibrer som är anpassade för biokompositer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.