Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 479 100 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med genomförbarhetsstudien har varit att klargöra förutsättningarna för att etablera ökat resursutnyttjande för textila restströmmar med målsättningen att bygga en grund för en svensk försörjningskedja för textilt restmaterial. Projektet har genom ett brett antal deltagande parter och spridning i relevanta nätverk tydligt identifierat behoven, möjligheterna och utmaningarna, ökat intresset för nästa fas och också påvisat vinsterna genom konkreta prototypexempel hos projektets parter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tydligt identifierat förutsättningarna för nästa steg. Vidare har fem konkreta prototyper testats genom att matcha textilt restmaterial med behov. Projektet har redan i genomförbarhetsfasen visat på konkreta affärsmöjligheter och vinster med industriell samverkan. Förväntade effekter är att i nästa steg bredda till branschöverskridande samverkan med fler industriella aktörer och därmed skapa förutsättningar för att etablera ett ökat resursutnyttjande för industriellt textilt restmaterial.

Upplägg och genomförande

Faktainsamling har skett genom kvalitativa och kvantitativa studier i form av enkätundersökning och unika intervjuer med projektets aktörer samt andra aktörer länkade till projektet. Vid projektets uppstart identifierades fem exempelströmmar där materialen och några värdekedjor testats på prototypnivå med syftet att ytterligare illustrera möjligheter och utmaningar samt sprida och förankra den långsiktiga målsättningen. Projektet har genomförts i nära samverkan med TEKO som genom sina nätverk spridit projektets ambitioner och också gett värdefull input.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03750

Statistik för sidan