TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Diarienummer 2018-03750
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 499 100 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet är att påvisa förutsättningarna för en etablering av en digital plattform för handel med sekundär textil råvara, detta för att skapa en cirkulär värdekedja inom en eftersatt bransch utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Projektet vill visa vad branschen har för behov, vinster och förutsättningar i stort. Vidare vill projektet sprida resultat för att locka till sig andra intressenter för att vidareutveckla resultatet i en eventuell etableringsfas.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet förväntas ge en tydligare bild av hur textilbranschen kan arbeta mot en industriell symbios. Projektets ambition är att belysa förutsättningar, behov och hinder för att etablera en handelsplats utifrån ett cirkulärt tankesätt för sekundär textil råvara. Effekten av genomförbarhetsstudien ger sakkunskaper för fortsatt arbete mot möjligheter att utveckla, driftsätta och etablera cirkulära värdekedjor, primärt i digital form.

Planerat upplägg och genomförande

Intervjuer och workshops ska hållas med representanter/intressenter ifrån olika, relevanta delar av värdekedjan inom textilbranschen, allt från producerande verksamheter, till slutanvändare och forskningsinstitut. Utfallet av dessa intervjuer bör ge en statistisk bild av de materialströmmar som måste till för att åstadkomma ett cirkulärt flöde. Vidare ska dessa data användas för att belysa förutsättningar i stort för en digital handelsplattform för dessa strömmar. Kommunikation ska ske under hela projektet för att locka nya intressenter och skapa nya möjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.