Testbädd personcentrerad närsjukvård

Diarienummer 2013-01948
Koordinator Norrbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova 1 835 717 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

2014 -Avtal relevanta aktörer -Projektplan, organisation. -Projektgrupp. -Identifierat och rekryterat kompetenser för att införa nya metoder/processer. -Definierat testbäddens roll, värdegrund och arbetsprocesser. -Behovsinventerat med fokus på personcentrerad vård och genomfört 6 deltest. 2015 -Utvecklat IT-baserat beslutsstöd, grundat på det internationellt erkända MAST. Testat detta i delprojekt 7 avseende funktionalitet. Det blir tillgängligt för alla parter och ska vägleda vid gemensamma beslut om testbädd och vid utvärdering av testbäddsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden är allt mer känd i regionen, har bidragit i utvecklingen av personcentrerad vård. Utfallet är ett förbättrat samverkansklimat, effektivare ledning och styrning av patientnära processer. Testbäddens framtida konfiguration kommer att vara en partssammansatt, tillgänglig, datorstödd verksamhet, nära kopplad till Utvecklingsenheten/Innovationsverksamheten, dit man vänder sig när man vill ha stöd i innovationsprocesser, såväl i vägledande, testande som implementerande syfte.

Upplägg och genomförande

Starka framgångsfaktorer i projektet: 1. Personcentrerad vård, underlättar en korrekt behovsstyrning av test och samverkan mellan parterna. 2. Fokus på samverkan mellan organisationer och huvudmän inom vård och omsorg. Detta har ökat viljan att lösa problem. 3. Nulägesanalyser av hur väl respektive verksamhet lever upp till Nationella riktlinjer har gett en stark motivation i deltesten. 4. Att projektgrupperna utbildats i och kontinuerligt stöttats i problemformulering, målstyrning och utvärdering av egna resultat, har gett effektiva arbetsprocesser.

Externa länkar

Hemsida för projektet, relevanta länkar, rapporter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.