Testbädd Integrerad vård och omsorg för de mest sjuka äldre genom Norrtäljemodellen

Diarienummer
Koordinator NORRTÄLJE KOMMUN - KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Bidrag från Vinnova 3 956 310 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

I Norrtälje har den landstingsfinansierade sjukvården och den kommunala omsorgen lagts under samma tak. Det ger unika möjligheter att förbättra vården och omsorgen för de med störst behov, ofta multisjuka sköra äldre. Nu skapas en testmiljö med syfte att ge de samverkande verksamheterna och andra aktörer möjlighet att utveckla nya gränsöverskridande lösningar, som utmanar hindren i den nuvarande utformningen av vård- och omsorgssystemet. Målet är att de som har de största behoven ska få högre livskvalitet genom preventiva åtgärder och personcentrerad, integrerad vård.

Förväntade effekter och resultat

Genom att rikta innovationsarbetet mot hur systemet fungerar som helhet sett ur invånarens perspektiv ska verksamheterna inom Norrtäljemodellen tillsammans med andra aktörer bygga förmågan att driva testbaserad utveckling som skapar nya organisationsformer, arbetssätt och modeller för bättre integrerad vård, med högre kvalitet, till lägre kostnad. Detta systemiska angreppssätt ska röja undan hindren för verkligt personcentrerad vård och ska därför också resultera i nya modeller för att leda och styra verksamheterna med helhetsperspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Angreppssättet ska drivas i verklig användarmiljö, där invånare, vårdens professioner samt aktörer som är ansvariga för utformning av policyer och styrning inkluderas. Projektet har tre övergripande faser. 1) Förstå. Varför fungerar nuvarande system som det gör? Vad är viktigt för invånaren? Vad motverkar systemets syfte utifrån invånarens perspektiv? 2) Redesign. Småskaligt experimenterande för en ny utformning av systemet; att lära det möjligas konst. 3) Skala upp. Stödja fler delar av vård- och omsorgssystemet att ta till sig lärdomarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03655

Statistik för sidan