Testbädd Hälsa

Diarienummer
Koordinator VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING - Enheten för Utveckling och innovation
Bidrag från Vinnova 2 523 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar

Syfte och mål

Ogynnsamma levnadsvanor är den största enskilda orsaken till sjuklighet och död i dagens samhälle. Genom att etablera Testbädd Hälsa kan Region Västernorrland erbjuda företag och entreprenörer en enkel ingång till delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Testbädd Hälsa har ambitionen att vara en miljö där effektfulla, användarvänliga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande lösningar växer fram. Projektmålen är att etablera Testbädd Hälsa i Region Västernorrland (RVN) och genomföra minst 25 tester.

Förväntade effekter och resultat

Att påverka folkhälsan i positiv riktning kräver satsningar och ansträngningar från många håll. Testbädd Hälsa har, genom sitt hälsofrämjande fokus, ambitionen att bidra i detta stora arbete, då värdeskapande lösningar för bättre hälsa växer fram genom testbädden. För företag och entreprenörer leder etableringen av testbädden till en möjlighet att bli delaktiga i att utforma och nyttja det stödsystem för innovation inom offentlig sektor, som de efterfrågar och har behov av.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädd Hälsa avser att testa produkter och tjänster som kan identifiera behovet av förändring av levnadsvanor samt stödja sådan förändring. Testbädden kan vara såväl virtuell som fysisk beroende på vad testaren avser testa. Testbädd Hälsa erbjuder en relevant fokusgrupp inom det område som testaren har behov av. Testbädden genomför, dokumenterar och sprider information om testet och dess resultat, för att bidra till användarvänliga, säkra och effektiva hälsofrämjande lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 november 2019

Diarienummer 2019-04723

Statistik för sidan