Testbädd för nedspolning och avloppssystem

Diarienummer 2013-01950
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har undersökt intresset för en testbädd inom avloppshantering och spolbarhet. En första plan och kostnadsuppskattning för testbädden har gjorts. Relevanta aktörer har kontaktats och informerats om den föreliggande testbädden.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att skapa en grogrund för att jobba vidare med testbädden. Projektet visar att det är fullt möjligt att bygga upp en sådan testbädd och att spolbara produkter kan komma att öka framöver, produkt- och materialpatent inom spolbarhet visar att patentaktiviteten per år har ökat med 400% sedan slutet på 1990-talet.

Upplägg och genomförande

För att kartlägga området gjordes först en omfattande litteraturstudie. De företag och organisationer som passade in på området kontaktades för vidare diskussioner. Testbäddens utformning baserat på EDANAs riktlinjer och behov har analyserats grundligt. Under projektets gång har även ett antal alternativ för fastighetsnära avlopps- och avfallshantering följts upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.