Testbädd för fördröjning och rening av dagvatten

Diarienummer 2016-02518
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 2 522 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att utforma en testbädd för utvärdering av tekniker för rening och fördröjning av dagvatten på HSB Living lab (en demonstrations- och testanläggning i Göteborg). Utvärdering av lösningarna kommer även göras med avseende på övriga hållbarhetskriterier (ekonomi, hälsa, teknisk funktionalitet, sociokultur samt ekosystemtjänster). Genom testbädden kommer teknikleverantörer ges möjlighet att testa och utvärdera sina tekniska lösningar och på detta sätt få större möjligheter att utveckla, marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer leda till: - En förbättrad ekologisk status av våra sjöar och vattendrag - Ett minskat behov av utbyggnad av reningsverkskapacitet tack vare minskade flöden i kombinerade spillvatten och dagvattensystem, till följd av fastighetsnära fördröjning - Minskade energibehov på ledningsnät och reningsverk - Minskade kostnader för översvämningar för fastighetsägare och försäkringsbolag - En ökad biologisk mångfald och sociokulturella värden - Möjlighet att ta fram standardiserad krav och certifiering för fastighetsnära dagvattenlösningar

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden kommer att utgöras av en testbädd i verklig användarmiljö, d.v.s. tekniken kommer att testas i och av den verksamhet och miljö där tekniken är avsedd att användas. Platsen för testbädden är på Johannebergs Science Park i Göteborg och sker i samarbete med pågående HSB Living Lab projekt. Exempel på dagvattenanläggningar som kommer att kunna testas i testbäddarna är regnbäddar/biofilter, svackdiken, resorptionsdiken, skelettjord och översilningsytor, fördröjningsmagasin, sedimenteringsmagasin, flytande våtmarker samt olika filterlösningar och filtermaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.