Test och verifiering av nya lösningar inom Landstinget i Östergötland

Diarienummer 2013-03102
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben
Bidrag från Vinnova 173 154 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I projekt_1 så fungerade medlen som avsett, företaget (Elozo) kunde få tillgång till expertis inom landstinget som de annars inte hade haft möjlighet att erbjudas utan att insatsen täckts av dessa medel. även för projekt_2 så har möjlighet till stöd fungerat som avsett och gett innovatören nödvändigt stöd för att komma vidare med idé och patent så att den kan nå en marknad. I projekt_3-5 så var det tydligt att möjligheten att äska medel för verksamheterna starkt bidragit till möjligheten att lösgöra personal då det är svårt att lösa bortfallet i produktion på annat sätt.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån de projekt där medlen använts så är det tydligt att denna typ av stödmedel har potentialen att underlätta samverkan mellan företag och vårdgivare och även ge nödvändigt stöd i tidigt skede för innovatörer inom landstinget så att deras idéer kan nå ut till en marknad.

Upplägg och genomförande

Upplägget fungerar bra på de fem projekt som hittills innefattats. Genomförandet utifrån från början uppsatta mål (upp till 15 st projekt) har inte varit till fylles då önskad volym att samverkansprojekt inte nått förväntad nivå. I dagens hälso- och sjukvård saknas allt oftare ´luft´ i systemet och den möjlighet till extra stöd som detta projekt medgav har underlättat verksamheternas möjlighet att avsätta tid för innovationsprojekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.