TEPI beta

Diarienummer 2015-03933
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - RISE Interactive Institute, Umeå
Bidrag från Vinnova 498 275 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Syfte och mål

Förstudien har syftat till att skapa en bas för att med hjälp av wearables förändra operatörsmiljön inom processindustrin. Ett centralt inslag i en sådan bas är den konceptuella idén om en plattform för konfigurerbara wearables. Vidare föreslår förstudien ett inkluderande arbetssätt med engagemang i fokus som bland annat nås genom arbete med interaktiva prototyper som kan utvärderas under realistiska förhållanden med så kallade ´mini-plants´.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens aktiviteter har gett upphov till ett antal resultat. Förutom konkreta skisser och prototyper (t ex i form av en ´mini-plant´) har ett antal konceptuella förhållningssätt vuxit fram, bla konceptet ´Plattform för konfigurerbara wearbles´ som syftar till att fånga idén om en modulär och individ/roll-anpassad arkitektur för wearbles i processindustrin. Genom att involvera studenter fick vi kreativa inspel gestaltade i prototyper och skisser.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien har ett antal aktiviteter genomförts. Tillsammans med det textilorienterade Soft Lab har vi genomfört en workshop om wearables och konfigurerbarhet. Ett hackathon har genomförts i syfte att under koncentrerad tid kunna arbeta med prototypskapande. Ytterligare en aktivitet har varit att låta studenter inom människa-datorinteraktion ta sig an en designorienterad uppgift formulerad utifrån förstudiens inriktning. Vidare har samtal och intervjuer med partners genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.