Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas

Diarienummer 2018-03793
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Stockholms Stadsmissions Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 452 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

För att nå FNs Globala mål om att halvera matsvinnet till 2030 måste en större andel av det funktionella svinnet ätas och inte slängas. Den ideella sektorn redistribuerar redan idag stora mängder överskottslivsmedel till människor som lever i utsatta livssituationer, men potentialen är mycket större. För att öka redistributionen krävs digitalt stöd som säkerställer spårbarhet på produkterna, underlättar kommunikationen mellan donerande företag och redistribuerande aktörer samt bidrar till effektmättning. Ett designkoncept för detta system ska utvecklas inom projektet.

Förväntade effekter och resultat

Med ett implementerat digitalt registreringssystem kan spårbarheten vid mat redistribution säkerställas. Enklare kommunikationsvägar gör att fler aktörer är benägna att donera mer. Genom att ta fram relevanta nyckeltal skapar registreringssystemet underlag för effektmättning, vilket är centralt för logistiksystemets affärsmodell. Att bjuda in ideell sektor och livsmedelsföretag i processen är ett steg på vägen mot att nå målet om ett nationellt logistiksystem för redistribution som utvecklas och drivs i samarbete mellan ideell sektor och livsmedelsbranschen.

Planerat upplägg och genomförande

Målet med projektet är att i nära dialog med användare av systemet (donatorer, redistribuerande aktörer, mottagare) utveckla ett designkoncept för ett digitalt registreringssystem för donering av funktionellt livsmedelssvinn till ideell sektor, samt att förbereda för utveckling, test och implementering av systemet. Genom desktop research av liknande lösningar samt intervju och workshops med användare av systemet, ska det utvecklas designförslag samt utvecklingsunderlag för systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.