Systemsimulering och simulatorer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att i samverkan med viktiga aktörer ta fram en agenda för området som rör modeller och systemsimulering. Under arbetets gång identifierades ett antal insatsområden och även vikten av att de svenska systemtillverkande företagen kan hantera modeller i sin innovationsprocess. Bakom agendan står flera svenska aktörer som innefattar de stora systembyggande industrierna, små och medelstora företag i simuleringsbranschen, samt universitet och forskningsinstitut.

Resultat och förväntade effekter

Baserat på visionen om framtidens innovationsprocess föreslår agendan tre strategiska utvecklingsområden: * modell- och systemsimuleringskedjan i systemtillverkande industri * människans interaktion med och användning av simulatorer * grundläggande metod- och teknikutveckling. Med nätverk och samordning av forskningsinsatserna får vi en positiv effekt på företagens produkter och tillväxt. Vilket i sin tur ökar innovationsförmågan, och därmed bygger vi ett säkrare, starkare och konkurrenskraftigare Sverige.

Upplägg och genomförande

Agendan har formats genom en sekvens med workshops där alla har bidragit med analyser av området och ideer till insatser samt texter. Inspelen har behandlats av en skrivargrupp som sammanställt materialet och skickat ut det för granskning. För att ta in återkopplingen på olika versioner har ett antal avstämningsmöten genomförts där alla deltagare har haft möjlighet att vara med på mötet fysiskt eller delta över internet och telefon.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.