Systemsäkerhetsoptimering i konceptfasen att balansera kostnad och tillförlitlighet

Diarienummer 2013-01223
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har följande syften och mål: - Vidareutveckling av metodiken för att ta fram säkrare och mer tillförlitliga produkter till en lägre kostnad som togs fram i NFFP5-2010-01250. Detta är uppfyllt då metodiken både förfinats och gjorts mer tillämpbar. - Att stärka en forskningsinriktning mot systemsäkerhet på LiU samt etablera en kurs inom området. Detta är uppfyllt då flera artiklar har skrivits och kursen snart ska ges för andra gången. - Doktorsexamen för en industridoktorand. Detta är ännu inte helt uppfyllt, då doktorsavhandlingen beräknas att presenteras i december 2016.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i akademisk nytta som består i en metodik som förenar produktutveckling, systemsäkerhet och optimering på ett nytt sätt. Avseende industriell nytta är effekterna ännu inte mätbara men användbara resultat har presenteras som stöd för val av koncept för ett delsystem. Vid LiU har forskningen inom systemsäkerhet stärkts och en kurs för civilingenjörer har etablerats vilket gör att systemsäkerhetsområdet numera finns representerat. På Saab har projektet resulterat i en metodik som stödjer ett att systemsäkerhet beaktas i tidiga produktutvecklingsfaser.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på NFFP5-2010-01250 vilket innebar att det fanns ett grundarbete att bygga vidare på. Projektledning har skötts av Saab och en industridoktorand har arbetat både på Saab och LiU. Projektgruppsmöten har hållits på Saab medan arbetsmöten har hållits på LiU vilket har lett till ett bra samarbete mellan industri och universitet. Tidsmässigt har projektet försenats något pga att industridoktoranden behövt arbeta mer på Saab än planerat. Alla milstolpar har fällts bortsett från att framläggning av doktorsavhandlingen kommer ske efter att projektet är avslutat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.