Swedish Leadership for Global Life Cycle Thinking

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Centrat har inom ramen för projektet utvecklat en gemensam strategi för internationalisering. Strategin bygger på centrats verksamhetsplan och beskriver hur centrats aktiviteter ska samordnas för att effektivt följa, påverka respektive leda den internationella utvecklingen för att bidra till miljömässigt hållbara lösningar längs med produkters och tjänsters livscykel. Ett annat mål i projektet var att kunna realisera delar av strategin i praktiken, vilket möjliggjorts med finansieringen och har varit av stort värde för centrat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en strategi för internationalisering, med konkreta mål och ett strukturerat arbetssätt för att nå målen. Projektet har även resulterat i internationellt deltagande i initiativ vilka av styrelsen bedömts ha global påverkan, större internationell synlighet genom olika aktiviteter och arbetsfördelning. Den största framgången är att centrat har utvecklat en gemensam strategi, vilken godkänts och anammats av styrelsen och bedöms vara viktig för samtliga partners i centrat.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av en projektledningsgrupp, vilken tillsammans med en projektgrupp utvecklat strategin med dess innehåll. Arbetet har fördelats ut till olika arbetsområdesledare och andra arbetsgrupper för specifika frågeställningar. Längs projektets gång har en rådgivande grupp gett viss support, samt har styrelsen varit styrgrupp för projektet. Strategin beskriver centrats styrkor och möjligheter för globalt ledarskap, gemensam struktur för omvärldsbevakning, mål för internationalisering, utvärdering och uppföljning, samt appendix.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02461

Statistik för sidan