Sverige - ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Diarienummer 2017-05394
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juli 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Målsättningen utgör en naturlig fortsättning på IVAs föregående projekt Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är dels att bli en referenspunkt för Sveriges arbete kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Dels för ett fortsatt arbete med en nationell samverkan för cirkulär ekonomi för att stärka svensk konkurrenskraft, öka Sveriges bidrag till global hållbarhet samt driva innovation. Detta bör accelerera den politiska debatten och näringslivets arbete och ge det en tydligare riktning. Här inkluderas även den finansiella sektorns roll i omställningen mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Processen i sektorerna mobilitet, byggnation, plast, livsmedel och textil ska: 1. Sammanställa aktuella pågående initiativ 2. Formulera en vision för Sverige kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. 3. Genomföra workshoppar för identifiera de stora vägval som Sverige står inför samt beskriva och analysera barriärer. Dessutom kopplingen till övriga sektorer. 4. Bidra till att formulera en långsiktig målstyrning för arbetet med sektorn och dess utökning mot andra områden. 5. Kommunicera resultaten till politiska företrädare, näringsliv, forskning och myndigheter.

Externa länkar

www.iva.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.