Svensktillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar

Diarienummer 2015-01332
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Målet var att skapa förutsättningar för en ny värdekedja, där ett innovativt och miljövänligt livsmedel framställs med nya råvaror och ny teknik. Dessa mål har uppfyllts genom att ny kunskap genererats med avseende på värdekedjans teknik, ekonomi, marknadsförutsättningar och miljöpåverkan. Projektet har även realiserat bildandet av ett nytt konsortium med representanter från forskningsinstitut och företag inom massa- och livsmedelsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade att det aktuella konceptet är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Smak och hälsoaspekter påverkade i stor utsträckning konsumenters val av nuvarande och nya alternativa proteinkällor. Proteinrika livsmedel baserade på kända matsvampar bedömdes ha hög potential. Konceptets klimatpåverkan beräknades vara låg, samt dess resurseffektivitet hög. Projektet har ökat förståelsen för de många faktorer som är viktiga för vidareutveckling av konceptet, men mer djupgående analyser av möjligheter och hinder krävs inför en introduktion på livsmedelsmarknaden.

Upplägg och genomförande

Konceptet utvärderades under sex månader ur tekniskt, ekonomiskt, marknads- och miljömässigt perspektiv. Praktiska odlingsexperiment med olika svampar genomfördes i labb- och pilotskala. Energi- och råvaruförbrukning användes för att bedöma konceptets ekonomi och totala miljöpåverkan. Konsumentacceptansen och de regelverk som förväntas inverka vid en kommersialisering av konceptet undersöktes. Samarbetet mellan forskare från SP och SP Processum samt representanter från svensk massa- och livsmedelsindustri karaktäriserades av stort engagemang och öppenhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.