Svensk kunskaps- och informationsplattform för ett resurseffektivt Europa, fas 2

Diarienummer 2016-00739
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att öka deltagandet av svensk industri i H2020-projekt inom resurseffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av projektarbetet är dels ett ökat deltagande och engagemang i H2020 från svensk industri och dels ett ökat medvetande om möjligheten att delta och på så vis få möjlighet till stöd från EU för utvecklingsarbete. Ytterligare en effekt är förståelsen för att det går att påverka utlysningars inriktning och innehåll.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att plattformens parters kontaktnät spänner över en stor del av svensk resursintensiv industri kan vi samla behoven hos denna för forskning och innovationer som bidrar till ökad resurseffektivitet i olika typer av processer - inklusive omhändertagande av avfall. Parterna har också tillsammans ett brett spektrum av kontaktvägar in i olika påverkande organ i EU, genom vilka de svenska behoven kan förmedlas. På så sätt kan plattformen påverka utlysningstexter så att de speglar svenska behov, vilket i sin tur leder till ökat intresse från svenska företag att delta i H2020-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.