Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk kunskaps- och informationsplattform för ett resurseffektivt Europa, fas 2

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 139 772 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med påverkansplattformarna var att stimulera ökat deltagande i H2020-projekt av svenska företag. Detta skulle främst nås genom att dels påverka utlysningstexter så att de speglar de utvecklingsbehov som finns hos svenskt näringsliv i respektive plattforms område och dels informera svenska företag om påverkansarbetet och inhämta deras synpunkter på vilka utvecklingsområden som har högst prioritet för dem. Det är svårt att mäta måluppfyllelsen objektivt men många tecken finns som visar att vi bidragit till målet.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av plattformens arbete är svår att bedöma då den fulla effekten av arbetet sannolikt ännu inte uppnåtts. Resultat och effekt av den ökade kunskap och förståelse som projektet bidragit till kommer förhoppningsvis aktörer till godo även efter projektet avslutats. Värdefulla resultat för projektets parter har bland annat varit möjligheten till insyn och kännedom om hur man kan påverka utlysningar samt ett ökat kunskaps- och informationsutbyte.

Upplägg och genomförande

Högprioriterade aktiviteter: 1. Visa svenska företag att vi lyckats påverka utlysningar och uppmuntra till deltagande i H2020-projekt 2. Bidra till utveckling av ramprogram efter H2020, bl.a. genom att fånga upp svenska industriaktörers åsikter om nuvarande program och utlysningar samt vad de efterlyser för det nya ramprogrammet 3. Ha god närvaro vid möten inom de olika teknikplattformarna för att få gehör för svenska synpunkter samt nätverkande i Sverige för att fånga upp och delge information

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00739

Statistik för sidan