Superstarka biokompositmaterial av kolhydrater från massafiber och havre

Diarienummer 2015-01320
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om -glukan kan förstärka cellulosa-baserade kompositer framställda med varmpressning, med målet att undersöka möjligheten att utveckla ett mekaniskt starkt kompositmaterial genom att kombinera råvaror från skogsbruk och från jordbruk. Resultaten visar att det finns mycket goda förutsättningar att utveckla ett kompositmaterial med stark dragstyrka och därigenom finna en ny gemensam marknad för skogs- och jordbruksprodukter och respektive industri.

Resultat och förväntade effekter

Adsorption av -glukan med för höga molekylmassor (MM) var svåra att kontrollera. Generellt gällde dock att styrkan hos kompositerna tillverkade från ark med tillsats av -glukan ökade med ökat tryck oberoende av MM. Signifikant ökad dragstyrka kunde erhållas jämfört med rena cellulosafibrer vid tillräckligt höga tryck. Potentialen att ytterligare förbättra kompositernas styrka är stor.

Upplägg och genomförande

-glukan-innehållande produkter användes för att fastställa lämpliga betingelser för att adsorbera maximalt med -glukan på cellulosafibrer inom en rimlig tid. Betydelsen av -glukan med olika MM utvärderades liksom inverkan av presstrycket vid varmpressningen. Därmed kan valet av utgångsmaterial och randbetingelser för kompositframställning med en etablerad teknik fastställas, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av det förnyelsebara konceptet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.