Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal

Diarienummer
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
Bidrag från Vinnova 116 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom empiriska studier söka kunskap om högskolestudenters subjektiva upplevelse av lyssningströtthet när de lyssnar på kurslitteratur med syntetiskt tal. Projektet ses också som en startpunkt för en vidare, formaliserad samverkan mellan Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Tal, musik och hörsel (TMH) på KTH. Detta mål uppfylldes i och med att deltagaren från MTM numera är industridoktorand på TMH.

Resultat och förväntade effekter

Undersökningarna visar att personer mycket väl klarar att beskriva röster och uppläsningsegenskaper på ett meningsfullt sätt, i alla fall om man får förslag på egenskaper att använda. Deltagarna har varit ganska eniga om vilka egenskaper som är positiva/negativa, och vi har fått en god insikt i hur en röst och uppläsningsstil som ska användas för att läsa långa texter ska vara ur ett subjektivt perspektiv. Detta är viktig input till kommande samarbetsprojekt, där vi ska utveckla djupinlärda svenska talsyntesröster för långa och informationsrika texter.

Upplägg och genomförande

Två undersökningar genomfördes inom projektet: En webbenkät där man svarade på frågor om vilka egenskaper hos en röst eller en uppläsning man föredrar, eller som hjälper en att behålla koncentrationen, och en lyssningsundersökning där man fick lyssna på olika röster och göra en subjektiv bedömning om rösterna skulle fungera i en studiesituation, samt tilldela dessa röster egenskaper som man tyckte de hade. Ett webbaserat lyssningstestverktyg utformat enligt WCAG-standarden utvecklades för denna undersökning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 december 2019

Diarienummer 2018-02427

Statistik för sidan