Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal

Diarienummer
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
Bidrag från Vinnova 116 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom empiriska studier söka kunskap om högskolestudenters subjektiva upplevelse av lyssningströtthet när de lyssnar på kurslitteratur med syntetiskt tal, samt vilka aspekter hos det syntetiska talet som upplevs bidra till att detta fenomen uppstår.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kan användas för att utveckla processer för att styra de egenskaper hos det syntetiska talet som visat sig påverka användarens koncentration. Forskningsmässigt utgör resultaten en bas för vidare forskning där man byter fokus från den subjektiva upplevelsen till den objektiva genom exempelvis hörförståelsetester. Projektets resultat kommer att publiceras i ett vetenskapligt sammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras under 2019 och delas in i fyra faser: 1. Förberedelsefas: Anpassa verktyg, skapa användargrupper och ta fram testmaterial. 2. Genomförandefas: Genomföra lyssningstesterna. 3. Analysfas: Analyseras resultaten och sammanställa dem i form av en vetenskaplig artikel. 4. Avslutningsfas: Utvärdera samarbetet och slutrapportera.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.