Strategisk innovationsagenda för Solel

Diarienummer 2014-05927
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den strategiska innovationsagendan för solel har haft som syfte att lyfta fram möjligheter för svenska aktörer att utveckla sina verksamheter inom området solel. I de samtal och diskussioner som förts har det framkommit ett antal möjligheter och utmaningar i detta syfte. Med dessa i åtanke har det formulerats en rad åtgärder som syftar till att dra nytta av de möjligheter som finns samtidigt som strategier för att anta utmaningarna lyfts fram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av agendan är dels en områdes- och omvärldsbeskrivning samt en kartläggning över svenska aktörers befintliga och potentiella verksamhet inom området. Dessutom tar agendan upp angränsande områden som kommer att ha betydelse för utvecklingen och viktiga marknader att verka på. Agendan avslutas med att presentera ett antal prioriterade områden och strategier för att arbeta med de svenska resurserna inom dessa. Projektet har i sig bidragit till att initiera en viktig dialog mellan centrala aktörer och vi förväntar oss att en effekt ska bli fler breda o kreativa samarbeten.

Upplägg och genomförande

I arbetet med agendan har sammanlagt 22 enskilda intervjuer med aktörer genomförts samt ett par rundabordssamtal som samlat sammanlagt 25 personer från olika delar av värdekedjan. Resultaten från dessa har sammanställts och formar innehållet i Agendan. De enskilda samtalen gav en ordentlig grund för rundabordssamtalen, som senare kunde användas för strategiska samtal, istället för områdes beskrivningar. I efterhand har arbetet dock varit mer tidskrävande, samtidigt som det varit möjligt att på djupet förstå dessa aktörers drivkrafter och utmaningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.