Strategisk innovationsagenda för ett hållbart framtida växtskyddsarbete inom svensk trädgårdsproduktion

Diarienummer 2014-05914
Koordinator JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB - JTI:s Uppsalakontor
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med växtskyddsvisionen för trädgårdsnäringen är att skapa en kunskapsunderbyggd, fristående agenda för ett innovativt och hållbart svenskt växtskyddsarbete inom trädgårdsproduktion för att kunna bibehålla och utöka en svensk produktion av säkra livsmedel. Växtskyddsvisionen för trädgårdsnäringen klargör tydligt inom vilka områden som innovationer behöver göras och vilka strukturella förändringar som behövs för att kunna uppnå ett hållbart växtskyddsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett antal områden inom vilka förändringar behöver göras för att kunna uppnå ett hållbart växtskyddsarbete i Sverige. Detta omfattar bland annat behovet av att stärka den tillämpade forskningen, öka samverkan mellan olika myndigheter och att se över regelverket för registrering av växtskyddsmedel. Först då en helhetssyn på framtidens växtskyddslösningar finns på plats kan ett hållbart och integrerat växtskydd bedrivas fullt ut.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att ta fram SIA:n har gjorts av en grupp bestående av representanter från LRF (Lantbrukarnas riskförbund), JTI(Institutet för jordbruks-och miljöteknik) och JBV(Jordbruksverket). Till projektet har en referensgrupp med bredare förankring varit kopplad. Workshops och mindre möte med branschen har hållits för att få en tydlig praktisk förankring. En viktig del av arbetet har också varit att följa och bidra till utvecklingen av de parallella utredningar inom växtskyddet som har gjorts. Dessutom har befintliga relaterade dokument tagits hänsyn till.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.