Strategisk forsknings- och innovationsagenda för rese- och turistnäringen

Diarienummer
Koordinator SVENSKA RESE- OCH TURISTINDUSTRINS SERVICEAKTIEBOLAG - RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En agenda för forskning och innovation för besöksnäringen ska ge effekter som är ekonomiska, sysselsättningsmässiga, sociala, kulturella och miljömässiga. Syftet med besöksnäringens strategiska forsknings- och innovationsagendan är att skapa en samsyn och ett engagemang hos besöksnäringen för att kunna peka ut prioriteringar för de forskningsinsatser och satsningar som behövs för att skapa god innovationsförmåga i svensk besöksnäring.

Resultat och förväntade effekter

I agendaprocessen har sju prioriterade områden framkommit: Tjänsteinnovation Kund- och marknadsfokus Branschstatistik och undersökningar Unika produkter och tjänster Samverkan offentligt och privat Digitalisering Hållbar turism och tillgänglighet Besöksnäringen kan i samspel med andra branscher lyfta Sveriges konkurrenskraft. Forskningen om besöksnäringen behöver stärkas och koppling till innovationssystemet behöver skapas. Samverkan mellan företag både i näringen och i andra svenska styrkeområden behöver stärkas.

Upplägg och genomförande

Ursprungligen accepterades två ansökningar från besöksnäringen med uppmaningen att gemensamt ta fram en agenda. De två projektledarna har därför samarbetat kring genomförandet och skrivandet av agendan. Agendan bygger på 30 intervjuer och 5 workshops där sammanlagt 200 personer från näringen och den offentliga sektorn har medverkat, och tar utgångspunkt i den nationella strategin för svensk besöksnäring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.