Strategic internationalisation of Triple Steelix

Diarienummer 2012-02436
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 502 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tydliggjort vilka förutsättningar som omgärdar internationaliseringsarbetet från företagens perspektiv, samt hur dessa förutsättningar involverarFoU-funktioner. Regionalt, nationellt och internationellt. Vidare i vilka frågor som dessa funktioner spelar en avgörande roll för utvecklingsarbeten. Detta har sedan utgjort grunden för en strategi för hur Triple Steelix bör arbeta med internationalisering i vid bemärkelse, samt vilken funktion som verksamheten bör ha inom de olika delområdena.

Resultat och förväntade effekter

De konkreta effekter som projektet medfört är flera. Förutom djupgående insikter i individuella förutsättningar i de enskilda företagen så har en tydlig kartbild erhållits över hur dessa aktörer fungerar enligt nätverkskonfiguration. Ytterligare effekt är övergripande kännedom om hur dels de individuella nätverken ser ut på företagsnivå, samt hur dessa är kopplade till varandra. även dynamiken i nätverken kan identifieras på systemnivå tack vare att företagen delgett data om volymer och klassificering av interaktionerna i nätverket.

Upplägg och genomförande

Projektet har medfört att Triple Steelix har utvecklat och implementerat ett internationellt arbetssätt där metod och verktyg tar utvecklingsarbeten och övrig verksamhet som Triple Steelix bedriver till avsevärt högre specialiseringsnivåer. Förutsättningar som projektet tydliggjort har mycket god potential att förädla Triple Steelix verksamhet till internationellt föredöme för FoI-miljöer vad gäller innovationsprocesser i samverkan mellan företag och forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.