Storskalig produktion av produkter av mixade material

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektet avsåg utvärdera hur produktionssystemet påverkas när produkter börjar tillverkas av mix-material och jämföra olika alternativ. Projektet har bidragit väsentligen till 11 vetenskapliga artiklar och 5 studentuppsatser om hur produktionssystemet måste anpassas vid införande av olika material. Två virtuella testmiljöer startades, en produktionssystemsdemonstrator för att visa process-/produktredesign i samband med att fler material införs, och en testmiljö där olika material och fogars beteende i värmebehandling/torkugn kan simuleras är under utveckling.

Resultat och förväntade effekter

De akademiska parterna har fått ut mycket resultat och vunnit ovärderlig ny kunskap. Denna gör att akademin är bättre rustad att stötta svensk industri framåt i introduktion av nya material. Den industriella implementeringen i ´brown field´ /´mixed-model-lines´ befanns vara svårare än väntat och därför har de flesta beforskade materiallösningarna inte implementerats än. Ett resultat av projektet är att efterfråga ytterligare framtagning av t.ex. nya höghållfasta stål snarare än blandmaterial som är svårare att hantera i fogning, värmebehandling och återvinning.

Upplägg och genomförande

Projektet drabbades tidigt av stora förändringar där en industripart tvingades ändra sin ambitionsnivå betydligt. Även de andra industriparterna har minskat ambitionsnivån under projektet på grund av större svårigheter att förändra befintligt produktutvecklings- och produktionssystem än väntat. De industriella fallstudierna har trots detta varit användbara för analys och framtagande av industrinära forskningsresultat. Det akademiska arbetet har fortskridit i hög takt, särskilt under sista året. En av artiklarna behandlar förändringshantering i forskningsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03335

Statistik för sidan