SMF UPSC: Storskalig produktion av embryogena grancellkulturer i automatiserade bioreaktorer

Diarienummer 2017-03711
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

För att kunna uppnå en storskalig industriell produktion av granplantor via somatiska embryon (SE) måste vi effektivt kunna skala upp steget där celler uppförökas (proliferation). Detta kan göras genom att identifiera uppskalningsbara och automatiserade alternativ till Erlenmeyer-flaskor. Projektets syfte är att identifiera och utvärdera ett bioreaktorsystem för att kunna automatisera och skala upp det första steget i somatisk embryoutveckling hos gran, dvs produktionen/uppförökningen av celler (proliferation).

Förväntade effekter och resultat

Projektet gör det möjligt att utvärdera och optimera produktionen av embryogena celler i engångspåsar av polyetylen placerade i bioreaktorer med tvådimensionella rörelser. Bioreaktorerna kommer utvärderas med hjälp av 1-2 cellinjer som visat på en bra/genomsnittlig prestanda i Erlenmayer-flaskor. Vidare kommer systemets lämplighet bekräftas med ytterligare cellinjer. Därefter vill vi integrera bioreaktorplattformen med de andra delsystemen i embryoproduktionen, för att förstå potentialen i att skala upp från initiering av cellinjer till produktion av mogna embryon.

Planerat upplägg och genomförande

- Marknadsundersökning för att identifiera ett automatiserat system för cellkulturer i suspension, som lämpar sig för storskalig produktion av embryogena cellkulturer av gran. - Utvärdera bioreaktorerna med 1-2 cellinjer som visat på en bra/genomsnittlig prestanda i Erlenmayer-flaskor. - Optimera tillväxtförhållandena: samla in data om optimala volymer, celltäthet etc.; - Följa mognaden av embryon samt omvandlingsfrekvensen från mogna embryon till groddar/etablerade små plantor i odlingsrum/växthus. - Integrera dessa resultat med resultaten från de andra delsystemen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.