Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - Ideon Science Park
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma, undersöka och reparera VA- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader och störningar som följd. I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA-och fjärrvärmebolag) har vi identifierat behov och fem nya tekniska lösningar som ska testas och utvecklas vidare hos ledningsägarna. Dessutom har vi sett ett behov av en datahanteringstjänst för ny och befintlig data som skärper bilden av ledningens status.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fem nya metoder har valts ut som särskilt intressanta och relevanta att testa i ett samverkansprojekt (akustisk metod, två varianter av markradar, elektrokemisk metod samt friflytande bild- och ljudinspelningsmodul i ledningarna). Dessutom har datahantering visat sig vara en brist med stor potential hos ledningsägarna, varför projektet valt att inkludera en datahanteringtjänst i steg 2. Denna tjänst ska användas som verktyg och visualisera för ledningsägaren vilka ledningar som bör bytas på vilka platser. Ett starkt partnerskap har bildats inför samverkansprojektet.

Upplägg och genomförande

Genom konferenser, besök och intervjuer har projektledningen skaffat en detaljerad bild över ledningsägarnas behov och nya tekniska lösningars potential. Kontakt med utländska leverantörer av lösningar har ingått. Projektledningen har också aktivt vidgat målgruppen utanför projektets partners för att säkerställa att de mest relevanta aktörerna involveras i steg 2. Denna öppna process har medfört att vi nu står med ett delvis förnyat partnerskap och fem utvalda tekniska metoder att testa. Det medförde också att vi identifierade datahantering som en barriär hos ledningsägarna

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04268

Statistik för sidan