Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STATUS - Strategiska industri informations System

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Inst. för Elektroteknik (E2)
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2020 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Ett analysverktyg har utvecklats och implementerats vid ett massabruk för övervakning av 62 olika reglerkretsar. Data samlas in kontinuerligt en gång per sekund och analyseras. Resultatet presenteras för operatörer och teknisk personal via ett gränssnitt som utvecklats i projektet. Analyserna har uppfångat regulatorer som inte används i automatisk drift, felaktig trimning och problem med styrdon. Åtgärder som föreslagits av analysverktyget ger en jämnare massakvalitet och en förväntad effektbesparing på 25 GWh/år

Resultat och förväntade effekter

Ett analysverktyg har implementerats vid ett massabruk för kontinuerlig övervakning av reglerprestanda, tidig indikation av fel och prioritering av underhåll. Vid de första analyserna visade verktyget förbättringspotential hos 84 % av de undersökta reglerkretsarna. Av dessa var ett antal från reglerkretsar som inte skulle vara i drift i det aktuella driftläget. De kan undantas i verktyget. Efter åtgärder föreslagna av verktyget nås jämnare massakvalitet och en förväntad effektbesparing på 25 GWh/år

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i nära samarbete mellan Chalmers och massbruket. Analysen bygger på 6 olika metoder som kombineras för att påvisa ett spektrum av möjliga fel. Verktygets resultat har kontrollerats av teknisk personal vid bruket som också har genomfört åtgärderna. Gränssnittet har utvecklats tillsammans med operatörer vid bruket för att ge ett användbart gränssnitt och feltexter som ger tydliga besked om möjliga fel och åtgärder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juli 2021

Diarienummer 2020-02846

Statistik för sidan