Statistical theory and methods for the twenty-first century: proposal preparation

Diarienummer 2015-00199
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 43 542 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att genomföra möten och samtal för att organisera ett samarbete inom ramen för VINNMER Marie Curie Incoming, samt författa en väl kvalificerad ansökan till densamma. Detta mål uppfylldes, och en ansökan skickades in till Vinnova den 17 mars, 2015. Sistnämnda ansökan innehåller fullödiga detaljer om det samarbete som organiserats mellan UCLA Statistics i USA, Uppsala Matematik, och forskaren Joakim Ekström.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet är att ett samarbete organiserats och att en ansökan för detsamma lämnats in till Vinnova. Projektet har bidragit positivt till ansökans kvalitet. Om nämnda ansökan beviljas kommer projektet att väsentligen ha bidragit till ett samarbete mellan UCLA Statistics och Uppsala Matematisk Statistik med stor potential och många synergier.

Upplägg och genomförande

Möten schemalades med institutioner i Sverige samt UCLA Statistics. Det bör nämnas att Vinnovas medverkan och finansiering via aktuellt projekt starkt bidrog till att fånga de olika organisationernas intressen och förenklade i mycket. Vid möten diskuterades förutsättningar för samarbete och dess detaljer utmejslades. Möten bidrog vidare till effektivitet i ansökningsskrivnings-processen, vilket bidrog till ansökans kvalitet. Projektet fungerade väl i alla delar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.