Statistical theory and methods for the twenty-first century: proposal preparation

Reference number 2015-00199
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Funding from Vinnova SEK 43 542
Project duration February 2015 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att genomföra möten och samtal för att organisera ett samarbete inom ramen för VINNMER Marie Curie Incoming, samt författa en väl kvalificerad ansökan till densamma. Detta mål uppfylldes, och en ansökan skickades in till Vinnova den 17 mars, 2015. Sistnämnda ansökan innehåller fullödiga detaljer om det samarbete som organiserats mellan UCLA Statistics i USA, Uppsala Matematik, och forskaren Joakim Ekström.

Results and expected effects

Resultaten av projektet är att ett samarbete organiserats och att en ansökan för detsamma lämnats in till Vinnova. Projektet har bidragit positivt till ansökans kvalitet. Om nämnda ansökan beviljas kommer projektet att väsentligen ha bidragit till ett samarbete mellan UCLA Statistics och Uppsala Matematisk Statistik med stor potential och många synergier.

Approach and implementation

Möten schemalades med institutioner i Sverige samt UCLA Statistics. Det bör nämnas att Vinnovas medverkan och finansiering via aktuellt projekt starkt bidrog till att fånga de olika organisationernas intressen och förenklade i mycket. Vid möten diskuterades förutsättningar för samarbete och dess detaljer utmejslades. Möten bidrog vidare till effektivitet i ansökningsskrivnings-processen, vilket bidrog till ansökans kvalitet. Projektet fungerade väl i alla delar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.