Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Start-up av demoanläggning för optimering av kemisk fällning

Diarienummer
Koordinator Flocell AB - Flocell
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Flocell har provkört en anläggning för in situ polymerisation av aluminiumbaserade koagulanter vid Karlskrona vattenverk. Råvattnet tas från Lyckebyån - ett av Sveriges mest förorenade och svårbehandlade ytvatten. Provkörningen har genom on-line analyser av grumlighet och färg i in- och utgående vatten gett oss kontinuerliga data. Data som visar att såväl Al-dos som basicitet måste kunna regleras dynamiskt om man vill uppnå optimalt reningsresultat och lägsta driftkostnad. Datan ligger också till grund för utveckling av ett adaptivt styrsystem.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har verifierat att en dynamisk styrning av både Al-dos och basicitet ger ett bättre reningsresultat och lägre driftkostnader. Den dynamiska styrningen är möjlig genom att basiciteten regleras in situ. Genom detta erhålls två reglerbara parametrar istället för konventionell styrning där bara Al-dosen regleras (och i vissa fall pH). Det under projektet utvecklade processtyrningen innefattar bl a ett adaptivt system där de för verket kritiska föroreningsparametrarna, flöde, temperatur och ev pH mäts on line och lagras.

Upplägg och genomförande

Flocell utnyttjade vid försöken en containerbaserad anläggning för in-situ polymerisation av Al-koagulanter. För försöken valdes Karlskrona vattenverk där råvattenkällan (Lyckebyån) är en av Sveriges mest förorenade ytvatten. On-line mätning av turbiditet och adsorbans vid 254 nanometer i inkommande och utgående vatten utnyttjades för dataloggning och styrning av Al-dos och basicitet. Mätningar som legat till grund för utveckling av ett adaptivt styrsystem. Al-sulfat och AlCl3 har kombineras med Ca- Mg hydroxid vid polymerisationen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00150

Statistik för sidan