Stärkande av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för tillväxt i Stockholmsregionen

Diarienummer 2015-02932
Koordinator We Link Sweden AB
Bidrag från Vinnova 263 592 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Med utgångspunkt i minoritetsnätverkens egna erfarenheter och internationella exempel har en innovativ modell formulerats för snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden. Sex dialogforum med deltagare ur målgruppen, forskare, representanter för arbetsgivare och offentlig sektor i kombination med en analys av nationell och internationell forskning och exempel utmynnade i pilotmodellen Entry Hub. Modellen, som i kommande faser ska vidareutvecklas och testas, är unik i sitt slag och har redan väckt stort intresse både nationellt och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Målgruppen saknar idag fysiska mötesplatser för interaktion med aktörer på arbetsmarknaden samt för individen relevanta nätverk. Entry Hub 1. är en fysisk plats som möjliggör möten med nätverk och arbetsgivare som är relevanta för individen, varje dag, 2. skapas och drivs av minoritetsnätverk med högt förtroende i lokalsamhället och aktiviteter utformas i samverkan mellan målgruppen och aktörer på arbetsmarknaden utifrån specifika behov i närområdet, 3. möjliggör för individen att aktivera, använda och utveckla sin kompetens och 4. ger arbetsgivare tillgång till ny kompetens.

Upplägg och genomförande

Den primära målgruppen involverades i kartläggning och analys genom hela processen. Kontakt med nyckelpersoner med högt förtroende i dessa grupper skapade tillit och engagemang. Nätverken valde representanter för fortsatt deltagande i referensgruppen, där modellen togs fram och verifierades. En kombinerad referensgrupp bestående av både målgruppen, forskare, offentliga aktörer och arbetsgivare gav dynamik och förtroende, internt och externt. Arbetsgivare i olika sektorer har gett mycket positiv respons och intresset är stort för att vara en del av den kommande piloten.

Externa länkar

Pressrelease och bilder från processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.