Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Städernas ekologiska dagvattenhantering

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ökad användning av ekologisk dagvattenhantering i städerna för att möta de ökade regnmängder med hög intensitet som följer med pågående klimatförändringar. I A-projektet har detta betytt att fördjupade studier och förbättrade strategier för det fortsatta arbetet i B-skedet kunnat arbetas fram. Fler aktörer har kunnat knytas till projektet och behovet av strategiska insatser för att öka användningen har kunnat preciseras baserat på bl a fördjupad marknadsanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet i A-projektet visar bl a att resursfrågan i många fall är avgörande för om nya lösningar på sättet att hantera dagvatten ekologiskt ska komma till stånd. Resurser i form av kunskap, tid och pengar är grundläggande förutsättningar som kan vara svåra att skapa. För att uppnå effekter i kommande projekt har vi prioriterat att göra befintlig kunskap tillgänglig och öka antalet goda tillämpningsexempel genom testbeds och nya öppna dagvattenanläggningar.

Upplägg och genomförande

Analyserna av marknadsförutsättningar i A-skedet har betonat vikten av att ta fram modeller och arbetsformer med tydlig ansvarsfördelning och ekonomisk bedömning. Gränsöverskridande samarbeten är nödvändiga för framgång och denna analys har lett till en sammansatt projektstruktur i B-skedet som ska kunna tjäna som exempel på hur förnyade arbetsformer kan bidra till att öka förändringstakten i införandet av ekologisk dagvattenhantering i samarbete mellan gröna och blå aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00842

Statistik för sidan