Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial

Diarienummer 2018-01498
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att studera och öka förståelsen kring vattendispersioner av grafen och nanocellulosa. Målet är att ta fram dispersioner med maximerad relativ andel grafen mot nanocellulosa och även att maximera den totala torrhalten stabiliserad grafen. Långsiktiga mål är att framställa kompositmaterial där både grafenet och nanocellulosans egenskaper utnyttjas effektivt, samt att utveckla industriellt gångbara processer för att forma dessa material.

Förväntade effekter och resultat

Grafen och nanocellulosa har mycket intressanta egenskaper och kombinationen av de två skulle generera unika material. En grafen-bestruken pappersyta skulle exempelvis fungera som en effektiv barriär mot både gas och fukt samt bidra med elektrisk/termisk ledningsförmåga. Projektet kommer möjliggöra kompositmaterial av grafen och nanocellulosan genom att studera hur olika egenskaper (så som ytkemi, storlek och form på de ingående komponenterna) påverkar deras interaktioner i vattendispersioner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan RISE (RISE Bioekonomi och RISE Biovetenskap och material) och BillerudKorsnäs. Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: AP1) litteraturstudie kring dispergering av grafen samt potentialen av grafen/nanocellulosa-kompositer AP2) experimentell utvärdering av olika kvaliteter av nanocellulosa med varierad ytkemi och partikelstorlek med målsättning att ta reda på vilken som är den mest lämpade nanocellulosan för dispergering av få-lagersgrafen AP3) sammanställning av resultaten och rapportskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.