Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stabila dispersioner av grafen och nanocellulosa för framtida kompositmaterial

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Viktiga resultat som projektet gav

BillerudKorsnäs och RISE samarbetade i projektet med syfte att studera interaktionen mellan grafen och nanocellulosa (NC) för dispergering/produktion av stabila dispersioner och bestrykning samt tillverkning av kompositer av dessa. Målen var: (A) Maximerad G-NC kvot, (B) Maximerad torrhalt grafen, (C) Gynnsamma reologiska egenskaper för bestrykning, (D) Ökad förståelse för hur Grafen-NC interagerar. Mål A & B reviderades under den initiala litteraturstudien, för att istället fokusera på mål D (vilket är centralt för att uppnå mål A & B) samt mål C, för vilka ny värdefull kunskap genererades i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Grafen kan stabiliseras genom interaktion med nanocellulosa eftersom stabilisering/dispergering kan ske under nätverkskoncentrationen för NC, samt att NC tydligt ses absorberas på grafenytan i AFM. Dessutom influerar både grafen och NC dispersionernas kolloidala stabilitet samt dess termiska nedbrytning, vilket indikerar bildandet av hybrid-partiklar. Dock var dispersionernas kolloidala stabilitet ej tillfredsställande. Detta till trots är den nya kunskapen ett steg på vägen mot produktion av stabila Grafen-NC dispersioner, såväl som bestrykning av dessa samt tillverkning av Grafen-NC kompositer.

Upplägg och genomförande

En litteraturstudie utfördes, varefter en experimentell plan sattes upp. Olika typer av NC, med varierad laddnings-täthet, preparerades och karaktäriserades. Grafenpulver tillsattes till låg koncentrerade NC-vattendispersioner, följt av dispergering (sonikering) och upprening (centrifugering). NC-Grafen- dispersionerna utvärderades främst med UV-VIS (adsorption), för/efter centrifugering och som funktion av tid (direkt/4v senare). På utvalde prover utfördes analyser med TGA, DLS, Ramanspektroskopi, AFM samt karaktärisering av kolloidal stabilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-01498

Statistik för sidan