Spetsanvändardriven kvalitet- och effektivitetsutveckling i äldreomsorgen med hjälp av nätverkskameror

Diarienummer
Koordinator LUND UNIVERSITY EXPERTS AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ett nytt erbjudande baserat på teknologi från Axis för att utveckla kvaliteten och kostnadseffektiviteten i äldreomsorgen, samt att vidareutveckla metoder för tillämpning av spetsanvändardriven innovation. Målet var att utveckla en prototyp för testning under våren 2014. Under projektet har Axis utvecklat och planerar nu testningen av prototypen. Vidare har projektet testat, spridit kunskap om och vunnit erfarenheter av att tillämpa en rad verktyg för spetsanvändardriven innovation.

Resultat och förväntade effekter

Axis har via projektet kunnat reflektera kring och vidareutveckla sina metoder för användardriven innovation. Forskarnas kompetens och spetsanvändarmetodiken har fått spridning inom Axis och bland inbjudna deltagare, samt format konceptutvecklingen. Projektet skapade en plattform för diskussion och reflektion kring teknikens roll i vården i ett bredare perspektiv. Prototypen som tagits fram har stor potential att resultera i ett attraktivt kommersiellt erbjudande och ge en ökad kvalitet inom demensvården.

Upplägg och genomförande

Parallellt med utvecklingsarbetet på Axis har dialog förts med spetsanvändare och tre workshops anordnats med experter inom äldreomsorg, sjukvård och teknik. Från en bred första workshop fördjupades successivt kunskapen om behov, lösningsidéer genererades och fokus smalnade av till tillsyn av personer med demens i hemmet. Projektet har gett en ökad förståelse av projektledning i öppna användardrivna innovationsprocesser. Utmaningar fanns i att identifiera och rekrytera spetsanvändare och balansen mellan att definiera problemet rätt och att hitta rätt lösning på problemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.