Sortering av svartvatten och matavfall är en utmaning

Diarienummer 2014-03864
Koordinator NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB - NSVA, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att stimulera utvecklingen av lösningar som kan implementeras i H+ och exporteras till andra marknader. Syftet har varit att förändra synen på avlopp och avfall. Avlopp och avfall kan rätt hanterade bli en lönsam resurs. Genom att tävlingen har varit ett forum för innovatörer, entreprenörer, affärsutvecklare och oss som beställare att mötas och inspirera varandra till att bättre möta de identifierade utmaningarna, så har det skapats mycket goda förutsättningar för att målet ska nås.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen förväntades generera ny teknik och viktiga incitament för brukarna/boende i den planerade stadsdelen. Marknadsföringen och lyskraften som tävlingen har gett, har bidragit till att marknadsföra Helsingborg och H+. Såväl lokalpress som flera facktidskrifter har uppmärksammat tävlingen och dess deltagare. Tävlingen har också spridits på YouTube och i sociala medier såsom LinkedIn, vilket har inneburit att utmaningarna har uppmärksammats i stora delar av världen.

Upplägg och genomförande

Kraft lades på att visualisera och förklara systemet för att tävlingen skulle bli lättillgänglig och systemet skulle få spridning. Tröskeln för att delta hölls låg, vilket möjliggjorde att få en diversifierad och stor grupp tävlande. Tävlingen utlystes på hemsida, i tryckt media och i sociala medier. Det regionala innovationssystemet med universitet och kluster involverades. Två workshops enligt formatet öppen innovation genomfördes. Tävlingen inleddes med kick off med närmare 50 intressenter.

Externa länkar

Länk till film som kort beskriver tävlingen och dess utmaningar. Hemsida där kontinuerlig information om tävlingen publicerades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.